Přihlášení Registrace

Cyklisté Liberecka

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Známkování cyklopolitiky nenahrazuje volební kompas pro voliče, ale má sloužit ke zlepšování
cyklopolitiky politických stran a hnutí, které většinově dosud podporují jen veřejnou dopravu a
individuální automobilovou dopravu (IAD) a ignorují menšinové dopravní prostředky patřící do
udržitelné mobility, tedy cyklodopravu a sdílení aut. Přitom vládní strategie doporučují podporu
cyklodopravy ve městech a obcích a rovněž sdílení aut. Cílem je snížit negativní dopady
automobilové dopravy.
Ing. Miloš Matoušek

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Šetrná a efektivní doprava
Budeme prosazovat propojování veřejné dopravy s dalšími druhy
dopravy. Podpoříme budování tras pro pěší a cyklisty ke stanicím a
zastávkám a budování terminálů pro přestupy i odstavení osobního
auta (Park and Ride) nebo jízdního kola (Bike and Ride). Zasadíme
se o zlepšení podmínek pro přepravu jízdních kol ve vlacích tak, aby
bylo možné je snadno a pohodlně využívat i pro každodenní
dojíždění.
Veřejná doprava může být skutečně rychlou a pohodlnou alternativou jen v kombinaci
se všemi druhy dopravy individuální (pěší, cyklistická, automobilová). Za prioritu
považujeme zřízení odstavných míst pro jízdní kola (B+R) u všech zastávek a stanic v
okolí spádových měst. Při kombinaci veřejné a cyklistické dopravy je mnohdy
užitečné cestovat i při každodenním dojíždění s jízdním kolem. Proto budeme
prosazovat zlevnění přepravy kola prostředky hromadné dopravy a uzpůsobení
vozidel, stanic a zastávek.
Podporujeme carsharing (systémy sdílení automobilů).Sdílení vozidel
umožňuje jejich efektivnější využití – a zejména efektivnější využití parkovacích
kapacit ve městech, protože běžné soukromé vozidlo naprostou většinu svého času
stojí nevyužito. Zavedeme podporu pro sdílená vozidla, např. parkování zdarma nebo
slevu v MHD pro uživatele.
Budeme zlepšovat podmínky pro cyklistickou a pěší dopravu jak pro
mobilitu obyvatelstva, tak pro rekreaci a jako jeden z pilířů
cestovního ruchu. Budeme podporovat cyklistickou a pěší dopravu nejen ve
městech a obcích, ale i pro jejich vzájemné propojení a napojení na železniční
dopravu. Budeme usilovat o zajištění prostupnosti krajiny prostřednictvím stezek,
polních a lesních cest i pěšin. Budeme podporovat rozvoj udržitelné městské mobility.
Ztotožňujeme se s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy a zásadami pro
„Města s dobrou adresou“. Zaměříme se na vzorová řešení pro zajištění bezpečnosti
chodců a cyklistů v obcích i mimo ně. Při rekonstrukcích průtahů silnic obcemi
budeme zohledňovat požadavky obcí a budeme klást důraz na jejich humanizaci ve
prospěch pěších, veřejné dopravy a cyklistů. Sídla orgánů státní správy vybavíme
cyklostojany pro personál i návštěvy.
Plánované páteřní stezky pro pěší a cyklisty vymezíme jako veřejně
prospěšné stavby.Plánování, příprava a výstavba leží dnes na bedrech obcí, v
lepších případech jejich dobrovolných svazků. Pro vytvoření páteřní sítě, kterou je
pak možné zahušťovat, je nutné vytvořit legislativní podmínky z úrovně státu a
koordinaci z úrovně kraje. Není možné, aby páteřní cyklotrasy byly trasovány pouze
na základě dohody či nedohody s majiteli pozemků. Páteřní cyklistické trasy by tak

měly být stejně jako všechny ostatní liniové stavby veřejně prospěšné stavby, jejichž
plánování začíná v zásadách územního rozvoje krajů.
Při stavbách a opravách silnic zohledníme také pěší a cyklistický
provoz.Správci silnic v současnosti nemají povinnost řešit dopravní bezpečnost
cyklistů a cyklistek ani pěších. V řadě míst dnes silný provoz automobilů brání pěším
a cyklistům používat silnice, nutí lidi zbytečně jezdit autem i na krátkou vzdálenost.
Obce jsou nuceny řešit bezmotorovou dopravu výstavbou samostatných komunikací
mimo silniční pozemek i v případech, kdy lze bezpečnost zajistit jinak, např.
rozšířením krajnice. Změníme silniční zákon tak, aby při novostavbách a
rekonstrukcích silnic, kde to hustota provozu vyžaduje, měl správce dopravní stavby
povinnost připravit a financovat řešení bezpečného prostoru pro pěší a cyklisty
přiměřené místním potřebám. Zajistíme tak bezpečnost provozu a současně
zefektivníme výstavbu těchto komunikací.
Budeme podporovat projekty bezpečných cest do škol a školních
plánů.

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Doprava a logistika
Cyklisté jsou náš respektovaný partner při plánování a výstavbě cest.
Životní prostředí
Posílíme ekologickou MHD, pěší a cyklistickou dopravu.

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Podpoříme alternativy k individuální automobilové dopravě

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Městská doprava
Správci Značný potenciál skýtá cyklistická doprava - finančně nenáročná a
ekologická.
Rozvoj měst
Kde to jde, podpoříme alternativu k individuální a automobilové dopravě založené na
spalování fosilních paliv.

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Dobrá země pro život
Systematicky budeme podporovat rozvoj cyklistické dopravy a její propojení s
veřejnou dopravou.

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Doprava
Budeme podporovat rozvoj sítě cyklostezek s důrazem na cestování do práce.

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Doprava
Budeme i nadále podporovat budování regionálních i nadregionálních cyklotras a
cyklostezek.

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Ve volebním programu není žádná zmínka o podpoře cyklistické dopravy a udržitelné mobility